Kancelaria świadczy pomoc prawną (stałą i doraźną) podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana z Klientem. Przedstawiona propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. 

Wychodząc na przeciw potrzebom Klientów, w zależności od rodzaju zleconego zadania, Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń.

System ryczałtowy

Rozliczenie w tej formie obejmuje stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. Proponujemy następujące warianty ustalania honorarium:

  • bieżąca obsługa prawna: ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną w miesiącu.
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowania sądowe ? w ramach wynagrodzenia za prowadzone postępowania ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach. Wynagrodzenie obejmuje również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.
  • wynagrodzenie za dochodzenie roszczeń pieniężnych ? ten system rozliczeń dedykowany jest dla Przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem należnych im świadczeń wynikających z wystawionych faktur VAT dotyczących bieżącej działalności gospodarczej. System ten pozwala naszym Klientom na minimalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, albowiem w pewnych sytuacjach wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.

 

System godzinowy

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej.

 

System success fee

Wynagrodzenie w ramach tego systemu obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

 

Dane Adresowe:

Kancelaria CONTRACT
Hasinski i Wspólnicy
Radcowie Prawni i Adwokaci S.C.
ul. Piłsudskiego 6/1

44-200 RYBNIK
NIP: 642-00-22-885
Tel/Fax. +48 32 42 27 808

 

Kontakt

Godziny otwarcia:

 
Poniedziałek - Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00

oraz w innych dogodnych
dla klienta godzinach
po uprzednim umówieniu

Kontakt